اعضا هیئت مدیره انجمن

آی

دکتر جعفر آی

رئیس

کوچکسرایی

دکتر علی صمدی کوچکسرایی

نائب رئیس

علیزاده

دکتر علی اکبر علیزاده

خزانه دار

نورانی

دکتر محمدرضا نورانی

بازرس

باروق

دکتر سمیه ابراهیمی باروق

عضو علی البدل

کیهان ور

دکتر پیمان کیهان ور

عضو علی البدل

بخشایش

دکتر نسرین لطفی بخشایش

دبیر

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *