انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

سلول‌های بنیادی در پزشکی بازساختی

در ابتدا خدا را شاکریم تا این توفیق حاصل گردید که با همکاری دانشجویان و اساتید عزیز فعال در حوزه سلول های بنیادی کتابی تحت عنوان “کاربرد سلول های بنیادی در پزشکی بازساختی”  تدوین و تالیف گردد. با تاسیس رشته علوم سلولی کاربردی از سال 1391 و ورود دانشجویان عزیز به این رشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران و اینک در دانشگاههای مختلف علوم پزشکی کشور عزیزمان ایران در سطح دکتری بر آن شدیم تا برای شناساندن این رشته به جامعه علمی کشور کتابی با این عنوان توسط اساتید و دانشجویان همین رشته تالیف و تدوین گردد که امید بر آن است این کتاب برای همه دوست داران علم سلول های بنیادی مفید واقع گردد. این کتاب از 18 فصل اصلی تشکیل شده اسزت که 17 فصل آن به معرفی انواع سلولهای بنیادی و کاربرد آنها در پزشکی بازساختی و درمان بیماریها اشاره می کند و فصل آخر به اصول استانداردسازی فراورده های سلولی اشاره دارد که توسط اساتید صاحب نظر در این زمینه نوشته شده است. از همه دانشجویان عزیز این رشته که مولفین این کتاب می باشند نهایت تشکر را داریم که با احساس مسیولیت و ارق به رشته خویش توانستند این اثر را بر جای بگذارند.

کتاب سلول های بنیادی در پزشکی بازساختی

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published.Required fields are marked *