انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

اساسنامه انجمن

مصوب ۹ خرداد ۱۴۰۱

اساسنامه داخلی انجمن مهندسی و ترمیم بافت ایران

مقدمه

ماده ۱) بر اساس اساسنامه انجمن:
الف) جلسات هیات مدیره حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل شود و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت پیدا می کند و تصمیمات با اکثریت آرا خواهد بود.
ب) چنانچه هر یک از اعضاء هیات مدیره، ۳ جلسه متوالی و ۵ متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیات مدیره) در جلسات شرکت نکنند، مستعفی شناخته خواهند شد.
تبصره: درصورت محدودیت حضور هر یک از اعضاء هیات مدیره بنا به تشخیص رئیس انجمن و یا دبیر حداکثر دو جلسه بصورت مجازی در جلسات حضور داشته باشند.

زمان تشکیل جلسه ها

ماده ۲) جلسات هیات مدیره به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردند.
ماده ۳) برنامه سالانه جلسه های عادی هیات مدیره توسط رئیس هیات مدیره از پیش به اعضاء اطلاع داده می شود. پس از انتخاب هیات مدیره جدید، این اطلاع رسانی در فاصله ۲ماه پس ازتشکیل هیات مدیره و در سالهای بعد در بهمن ماه هر سال انجام می شود.
ماده ۴) در موارد اضطراری و با تشخیص رئیس هیات مدیره، بازرس یا بیش از نیمی از اعضاء، جلسه فوق العاده
خارج از برنامه ماهانه (حداقل ظرف ۲۴ ساعت) تشکیل خواهد شد. اطلاع رسانی در این شرایط آنی خواهد بود.

ماده ۵) زمان تشکیل جلسات حداقل یک ساعت است.
ماده ۶) جلسات باید در روزی از هفته تشکیل شوند که امکان حضور بیشتر اعضای هیات مدیره وجود داشته باشد.
ماده ۷) کلیه اعضای انجمن، اعضای هیات مدیره و کارکنان رسمی انجمن می توانند موضوعی را برای طرح در جلسات هیات مدیره پیشنهاد کنند. برای ثبت این پیشنهاد از فرم پیوست استفاده می شود.
ماده ۸) پیشنهادها ابتدا توسط دبیر انجمن ارزیابی می شوند. دبیر در رابطه با قبول یا رد، فوریت و مدت زمان لازم برای طرح پیشنهاد در جلسه تصمیم گیری می کند.
ماده ۹) طرح هایی که بصورت “عادی” پذیرفته می شوند، ۱در فهرست دستور جلسه عادی هیات مدیره قرار می گیرد. کلیه پیشنهادهای عادی به ترتیب زمان تصویب، در جلسات ماهانه طرح می شوند.
ماده ۱۰) پیشنهادهای “فوری” در فهرست جداگانه ای برای طرح در نخستین جلسه هیات مدیره (عادی یا فوق العاده) گنجانده خواهند شد.
ماده ۱۱) در صورتی که فردی به نظر دبیر اعتراض داشته باشد، می تواند از رئیس انجمن تقاضای تجدید نظر کند. نظر رئیس انجمن ملاک نهایی خواهد بود.
ماده ۱۲) رئیس هیات مدیره اختیار دارد بر حسب شرایط جاری انجمن موضوعاتی خارج از فرآیند فوق در دستور
جلسه عادی قرار دهد. زمان این نوع از پیشنهادها به سقف جلسه اضافه خواهد شد و دستور عادی جلسه تغییر
نخواهد کرد.
ماده ۱۳) تعیین دستور جلسههای فوق العاده به عهده رئیس یا دبیر انجمن خواهد بود.
ماده ۱۴) برنامه جلسات عادی هیات مدیره به تفکیک زیر است:
الف) ارزیابی حضور و غیاب موجه اعضاء و تصویب دستور جلسه، در غیاب رئیس انجمن، بر عهده نائب رئیس خواهد بود.
ب) بررسی پیشنهادهای فوری
پ) استماع گزارش مسئولان انجمن و متولیان پیگیری مصوبه های قبلی
ت) بررسی پیشنهادهای عادی (بر اساس اولویت)

تبصره: در صورتی که پیشنهاد عادی یا فوری در دستور جلسه قرار نگیرد، وقت این قسمت ها در اختیار
پیشنهادهای عادی قرار خواهد گرفت، که از فهرست پیشنهادی دبیر انجمن قابل طرح است.
ماده ۱۵) نتیجه جلسه پیشنهادهای عادی و فوری توسط منشی/دبیرجلسه در فرم صورت جلسه درج می شود.
این متن عیناً در گزارش جلسه هیات مدیره قید می شود.
الف) اداره جلسات هیات مدیره بر عهده رئیس انجمن است.
ب) درصورتی که مصوبه جلسه نیاز به ارائه گزارش در جلسه آینده داشته باشد، در دستور جلسه آینده گنجانده می شود و این موضوع در “فرم پیشنهاد” پیوست قید می‌شود.

اطلاع رسانی و موارد ویژه

ماده ۱۶) دبیر انجمن موظف است یک هفته قبل از هر جلسه دستور آن را به اطلاع اعضای هیات مدیره برساند.
در صورتی که طرح پیشنهادی با مدارک مهم همراه باشد، این مدارک باید از یک هفته قبل در اختیار اعضای
هیات مدیره قرار گیرند، تشخیص این موضوع به عهده دبیر انجمن است.
ماده ۱۷) در صورتی که هر یک از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند، باید موضوع را به دبیر یا رئیس انجمن اطلاع دهد. تصمیم گیری دوباره موجه بودن غیبت به عهده هیات مدیره است که در ابتدای جلسه انجام می شود.
ماده ۱۸) در موارد ضروری رئیس انجمن یا دبیر انجمن می توانند از فرد یا افرادی خارج از هیات مدیره برای ارائه گزارش یا توضیحات لازم برای شرکت در جلسه دعوت کنند. (نقش این افراد باید در دستور جلسه مشخص شده باشد.)
ماده ۱۹) درصورتی که عضو یا اعضای هیات مدیره برای شرکت در جلسه ناچارند از شهر دیگری به دفتر انجمن سفر کنند، هزینه بلیت رفت و برگشت آنها می تواند از سوی انجمن پرداخت شود.

این آیین نامه داخلی، مشتمل بر ۱۹ ماده، ۸ بند و یک تبصره در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۱ به تصویب هیات مدیره انجمن “مهندسی و ترمیم بافت ایران” رسید.