انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

اعضا هیئت مدیره انجمن

پروفسور جعفر آی

پروفسور جعفر آی

رئیس هیئت مدیره

دکتر علی صمدی کوچک سرایی

دکتر علی صمدی کوچک سرایی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر مسعود سلیمانی

دکتر مسعود سلیمانی

دکتر علی گلچین

دکتر علی گلچین

خزانه دار

دکتر سمیه ابراهیمی باروق

دکتر سمیه ابراهیمی باروق

دکتر نسرین لطفی بخشایش

دکتر نسرین لطفی بخشایش

دکتر الهام وجودی

دکتر الهام وجودی

دبیر

دکتر الهام حسن زاده

دکتر الهام حسن زاده

بازرس

دکتر محمدرضا نورانی

دکتر محمدرضا نورانی

علی البدل