انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

اعضای هیئت موسس

پروفسور جعفر آی

پروفسور جعفر آی

رئیس هیئت مدیره

دکتر علی صمدی کوچک سرایی

دکتر علی صمدی کوچک سرایی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمدرضا نورانی

دکتر محمدرضا نورانی

علی البدل

دکتر آرش خجسته

دکتر آرش خجسته

دکتر محمدعلی شکرگزار

دکتر محمدعلی شکرگزار

دکتر مسعود سلیمانی

دکتر مسعود سلیمانی

دکتر علی اکبر علیزاده