انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
بیومتریال ها در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
تاریخ برگزاری : 8 خرداد 1402
ساعت شروع : 13:00
ساعت اتمام : 17:00
محل برگزاری : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هزینه دوره : اعضای انجمن 50.000 سایر شرکت کنندگان 100.000

آخرین رویدادهای منتشر شده