انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
کارگاه یک روزه اتاق تمیز در پزشکی بازساختی
تاریخ برگزاری : 28 آبان 1402
ساعت شروع : 10:00
ساعت اتمام : 13:00
محل برگزاری : آنلاین
هزینه دوره : 1.500.000 ریال ( 50 درصد تخفیف برای افزاد عضو انجمن)

آخرین رویدادهای منتشر شده